SOMEWHERE THAI

สำนึกสู่สังคม / Nuts Society
ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน Somewhere Thai Forum อัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบ 25-26 กันยายน 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.imtgd.org
Pandora Cookie Project

กลุ่ม mono mode
ร่วมมือกับกลุ่มสำนึกสู่สังคม / Nuts Society กำลังดำเนินงานและทำกิจกรรมกับเด็กเพื่อสอดแทรกการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อศิลปะและคุกกี้ concept "คำกินใจที่กินได้"
12 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 53

Pandora Cookie Project
ในงาน “Back on Stage: 428 Art & Design Project: Season 1” ณ วรรณกูฏา แกลเลอรี่ ลาดพร้าว 71

แบบเรียนรู้้้้ใหม่ กขค

แบบเรียนรู้ใหม่ กขค กำลังจัดพิมพ์สื่อล่าสุดในรูปแบบสมุดคัดลายมือ ดูความเป็นมา ของโครงการชุดนี้ในเมนู Project ปี2009